Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Metataito Klinikka Oy
Vantaanjänne 2 B 8 01730 Vantaa

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Anssi Balk
Toimitusjohtaja
Metataito Klinikka Oy
anssi@metataito.fi
050 436 2324

3. Rekisterin nimi

Kehityksen ulottuvuudet -palvelun osallistujarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisteriin kerätään valmennukseen osallistuvien henkilöiden tietoja, joita Metataito Klinikka Oy:n asiakkaina toimivat valmentajat hyödyntävät toimeksiannoissaan. Mikäli henkilö antaa siihen luvan, anonymisoituja tietoja voidaan käyttää erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Henkilöt luovuttavat tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Henkilötietoja tarvitaan valmennusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö, käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavat henkilöä yksilöivät tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
  • Syntymäaika tai ikä
  • Sukupuoli
  • Henkilön itse antamat lisätiedot, jotka ilmenevät Tallennettavat tiedot ilmenevät järjestelmään täytettävästä lomakkeesta ja tehtävien vastauksista.

Käsiteltävät henkilötiedot ovat tarpeellisia niiden käyttötarkoituksien kannalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Nimen ja sähköpostiosoitteen täyttää henkilön rekisteriin lisännyt valmentaja.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille kuin kyseisen henkilön saaman Kehityksen ulottuvuudet -valmennuspalvelun toteuttamiseen osallistuvalle valmentajalle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarjoamme henkilöille tietoja antaessaan mahdollisuuden valita tietonsa poistettavaksi joko 3-6 kuukauden kuluttua tai säilyttää tietonsa toistaiseksi ilman määräaikaa. Tietojen säilyttäminen pitkän aikaa on tarkoituksenmukaista, koska kyseinen palvelu seuraa ja mittaa henkilössä vuosien saatossa tapahtuvaa kehitystä.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Metataito Klinikka Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Metataito Klinikka Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta, joka on riittävä ja asianmukainen sekä tietoturvatoimialalla yleisesti hyväksytty, ja jossa otetaan huomioon myös tekninen kehitys. Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, on suojattu haittaohjelmia ja luvatonta pääsyä vastaan ohjelmallisilla suojauksilla ja palomuureilla. Mitään henkilöä yksilöivää tietoa ei säilytetä paperisessa versiona tai analyysi.kehityksenulottuvuudet.fi -tietojärjestelmän ulkopuolella.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen anssi@metataito.fi. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

12. Henkilötietojen jatkokäsittely

Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelisi henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisena velvollisuutena on ilmoittaa rekisteröidyille ennen jatkokäsittelyä tällaisesta tarkoituksesta. Tällöin rekisterinpitäjän on annettava myös kaikki asiaan kuuluvat lisätiedot.